Reklamačný poriadok

​​

Reklamačný poriadok spoločnosti FIZZ – t, s.r.o.

(ďalej v texte aj ako „RP“)

Tento RP upravuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri reklamácii tovaru zo strany kupujúceho počas záručnej doby. 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: FIZZ – t, s.r.o.
sídlo: Špitálska 2212/16, 811 01 Bratislava, SR

Adresa skladu:
Malobielská 2, 900 24 Veľký Biel, SR
IČO: 35 809 574
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 23844/B
DIČ: 2020282836
IČ DPH: SK2020282836
telefón: +421 905 30 50 50
email: info@kozmetika-lasaponaria.sk  

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax. č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

OBSAH RP:

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Zodpovednosť predávajúceho
 3. Právo kupujúceho na reklamáciu
 4. Lehoty na uplatnenie reklamácie
 5. Postup uplatnenia a vybavenia reklamácie
 6. Spôsob vybavenia reklamácie
 7. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

 1. V súlade s ustanovením § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej aj „,zákon o ochrane spotrebiteľa“) a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vydáva predávajúci (ďalej len „predávajúci“), tento reklamačný poriadok.
 2. RP upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti  za vady tovaru (ďalej len „tovar“), na ktoré bola poskytnutá záruka, a ktoré si zakúpili zákazníci (ďalej len „kupujúci“) od Predávajúceho, a určuje miesta, na ktorých  môže kupujúci  uplatniť svoje právo na reklamáciu  a požiadať o odstránenie vady,  ktorá  sa na tovare vyskytla  po  jeho prevzatí  v záručnej  dobe  alebo  ktorú  tovar mal pri  jeho prevzatí kupujúcim a s týmto právom zo zodpovednosti za vady  súvisiace  práva a povinnosti  predávajúceho a kupujúceho.
 3. Kúpa tovaru prebieha cez internetový obchod predávajúceho, bližšie podmienky ktorého upravujú Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho (ďalej aj ako „V.O.P.“).  Tento RP je neoddeliteľnou súčasťou V.O.P. a kupujúci je povinný sa oboznámiť s RP a V.O.P. ešte pred objednaním tovaru u predávajúceho.

2. Zodpovednosť predávajúceho

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu  za to, že tovar, ktorý si kupujúci zakúpil prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho: a) má požadovanú  kvalitu a úžitkové  vlastnosti,  výrobcom udané parametre a že jeho používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi  na území Slovenskej republiky, b) zodpovedá   podľa   všeobecne   záväzných   právnych   predpisov    tiež   zdravotným, hygienickým  a iným podmienkam v nich ustanoveným, c) je bez vád, d) sa mu  predal  za cenu,  ktorú  mal  v okamihu  ponuky  a jeho  predaja  a že táto  cena sa mu aj správne účtovala.
 2. Pri predaji tovaru je predávajúci povinný vydať kupujúcemu  doklady  o kúpe tovaru (záručný list, písomný návod a pod. podľa povahy tovaru).

3. Právo kupujúceho na reklamáciu 

 1. Kupujúci  má  právo  na reklamáciu  vady  zistenej  na ním zakúpenom  tovare.  Toto právo kupujúceho sa však nevzťahuje na vadu tovaru,  za ktorú predávajúci  nezodpovedá. Ak má tovar zjavné poškodenia, t. z. ak vykazuje zjavné poškodenia už obal tovaru pri jeho predaji kupujúcemu, má kupujúci právo tovar neprevziať. V takom prípade zostáva nárok kupujúceho voči predávajúcemu z kúpnej zmluvy i naďalej zachovaný.
 2. Ak ide o vadu, ktorú má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim, kupujúci je povinný svoje právo na reklamáciu vady ním zakúpeného tovaru uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu  po  tom,  čo  mal  možnosť  prezrieť  si tovar,  najneskoršie  však  do  šiestich  mesiacov  odo  dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne.
 3. Ak ide o vadu, ktorá  neexistovala  v čase prevzatia  tovaru  kupujúcim, a teda sa vyskytla až po  šiestich  mesiacoch  odo  dňa prevzatia,  kupujúci  je povinný  ju vytknúť  do  šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia  záručnej doby.
 4. Ak kupujúci  neuplatní u predávajúceho svoje právo na reklamáciu  vady u neho zakúpeného tovaru v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne. Na reklamáciu vady zakúpeného  tovaru, ktorú  kupujúci  uplatní u predávajúceho po uplynutí jeho záručnej doby, sa neprihliadne.
 5. Ak kupujúci uplatnil právo zo zodpovednosti predávajúceho za ním reklamovanú  vadu  tovaru, predávajúci je povinný mu vydať doklad potvrdzujúci uplatnenie tejto jeho reklamácie.
 6. Doklad podľa bodu 5 tohto článku je predávajúci povinný vydať kupujúcemu už pri uplatnení   jeho  reklamácie,   a  to  aj  vtedy,   ak  reklamácii   sa  nemôže  vyhovieť na mieste a ihneď alebo v celom rozsahu, ako aj vtedy, ak sa vôbec nevyhovie reklamácii kupujúceho.
 7. Predávajúci  je povinný  o vybavení reklamácie  vydať písomný  doklad  najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
 8. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, náklady ktorého bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znáša výlučne predávajúci. Ak kupujúci reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4. Lehoty na uplatnenie reklamácie 

 1. Záručná  doba  začína plynúť dňom  prevzatia tovaru kupujúcim  od predávajúceho. Moment prevzatia tovaru podrobnejšie upravujú V.O.P. predávajúceho.
 2. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov.
 3. Záručný  list  obsahuje  obchodné meno  predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto  podnikania,  obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné  na uplatnenie  záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Ako záručný list môže slúžiť aj doklad o kúpe tovaru, ktorý obsahuje uvedené náležitosti. Na žiadosť kupujúceho predávajúci vždy vydá osobitný záručný list k tovaru.
 4. Pri výmene reklamovaného  tovaru za nový tovar začne plynúť od jeho prevzatia nová záručná doba. Výmena len niektorej časti reklamovaného tovaru sa považuje za opravu tovaru.
 5. Do  záručnej  doby  sa  nepočíta  doba  medzi  dňom,  kedy  kupujúci  uplatnil  svoje  právo zo zodpovednosti za vady u predávajúceho a dňom,  od ktorého  si bol kupujúci  povinný  po skončení jeho opravy  opravený tovar prevziať.

5. Postup uplatnenia a vybavenia reklamácie 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť na adrese u predávajúceho – Malobielská 2, 900 24 Veľký Biel, SR, osobne, poštou alebo kuriérom. Kupujúci môže chybný tovar určený na reklamáciu zaslať prepravnou službou na uvedenú adresu predávajúceho. V takomto prípade sa odporúča reklamovaný tovar dôkladne zabezpečiť, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, a takisto zásielku zreteľne označiť „REKLAMÁCIA“. Zásielka musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu dokladu o kúpe tovaru, podrobný popis chyby/vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby/vady tovaru.
 2. V prípade, ak kupujúci požaduje opravu vadného tovaru (a táto je možná) a v záručnom liste je uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.
 3. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odovzdaním vadného tovaru a príslušných dokladov, prípadne jeho zaslaním (poštou alebo kuriérskou službou), do miesta uvedeného v bode 1.
 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru, resp. zaplatení kúpnej ceny. V prípade nepredloženia uvedeného dokladu reklamácia nebude uznaná za záručnú. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.
 5. Kupujúci pri uplatnení reklamácie presne popíše vadu tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje. V reklamačnom protokole zákazník uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim v reklamačnom protokole a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu. V reklamačnom protokole kupujúci zároveň uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou).
 6. Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru, pričom je povinný zásielku označiť príslušnými symbolmi. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá.
 7. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho alebo v autorizovanom servisnom stredisku. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi predávajúcemu. Pri zaslaní vadného tovaru predávajúcemu sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu.
 8. V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, príp. tieto nie sú čitateľné alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

6. Spôsob vybavenia reklamácie 

 1. Ak sa na tovare počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. Odstrániteľnými vadami sú vady, ktorých odstránením sa nezhorší kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
 2. Pokiaľ sa vykonanou záručnou opravou zhoršil vzhľad tovaru a nebola porušená jeho funkčnosť, je možné riešiť reklamáciu zľavou z kúpnej ceny.
 3. Kupujúci má právo požadovať bezplatnú výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  1. ak sa na tovare vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady,
  2. ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať; za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich opravách,
  3. ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre väčší počet vád tovar riadne užívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru,
  4. predávajúci nevybaví reklamáciu v zákonnej 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).
 4. Ak sa na tovare objavia iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 5. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z kúpnej ceny sa prihliadne na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania tovaru a možnosť jeho ďalšieho užívania. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje predávajúci.
 6. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
  1. odovzdaním opraveného tovaru
  2. výmenou tovaru
  3. vrátením kúpnej ceny tovaru (pri odstúpení kupujúceho od zmluvy)
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
  5. písomnou výzvou na prevzatie plnenia
  6. odôvodneným zamietnutím reklamácie.
 8. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrokom v znení neskorších predpisov.

7. Záverečné ustanovenia 

 1. Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť dňom 10.3.2017 a nahrádza všetky predchádzajúce reklamačné poriadky predávajúceho regulujúce podmienky reklamácie pri predaji tovaru cez internetový obchod predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto RP bez predchádzajúceho upozornenia, pričom každá zmena bude platná a účinná dňom jej zverejnenia na stránke internetového obchodu predávajúceho.

Obchodné
podmienky

file_downloadstiahnuť tu

Reklamačný
poriadok

file_downloadstiahnuť tu

Sociálne
siete